Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Beslutning om decharge for bestyrelsen
6. Eventuel valg af bestyrelse
7. Eventuel valg af 1 suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Den 31. oktober 2022
Stefan Østerby-Jørgensen