Generalforsamling i Støtteforeningen

Generalforsamling i Støtteforeningen

Til medlemmer af TM Tønders støtteforening

I henhold til vedtægternes bestemmelser indkaldes der herved til ordinær generalforsamling
Fredag den 12. maj 2023 kl. 17.30 i Tønderhallerne, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder,med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Behandling af indkomne, godkendte forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg som bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode er: Jens Christian Malle (ønsker genvalg) Lorens Petersen (ønsker genvalg) samt Christian Schmidt (ønsker genvalg)
På valg som suppleant: Ernst Johannsen (ønsker genvalg)
Ikke på valg – valgt for en 2 årig periode i 2022: Allan Mattesen samt Finn Hedegaard.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Pt. er valgt Peter Gregersen og Andreas Schütt – de ønsker begge genvalg)
9. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
TM Tønders Støtteforening
Allan Mattesen Jacobsen
Formand