Indkaldelse til ordinær generalforsamling i støtteforeningen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i støtteforeningen
I henhold til vedtægternes bestemmelser indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Fredag den 20. maj 2022 kl. 17.30 i Tønderhallerne, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder,med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Behandling af indkomne, godkendte forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  • På valg som bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode er: Allan Mattesen Jacobsen (ønsker genvalg) samt Finn Hedegaard (ønsker genvalg)
  • Vores kasserer Hans Diedrichsen ønsker at stoppe i bestyrelsen – så vi skal have fundet et nyt bestyrelsesmedlem som er på valg igen i 2023.
  • Vores suppleant Lorens Petersen som blev valgt på generalforsamlingen i 2021 er blevet en fast del af bestyrelsen, da det bestyrelsesmedlem har trukket sig i foråret 2022, vi skal derfor have fundet en ny suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Pt. er valgt Peter Gregersen og Andreas Schütt – de ønsker begge genvalg)
9. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

Med venlig hilsen
TM Tønders Støtteforening
Allan Mattesen Jacobsen
Formand
Bestyrelsen 2021/22:
CVR 39373513
MobilePay 65480